Certyfikat Kompetencji Zawodowych

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Decydując się na uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie transportu lub prowadząc tego rodzaju firmę, należy pamiętać, że prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. To nic innego jak świadectwo, potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie przewozu osób lub rzeczy w kraju lub na trasach międzynarodowych.

 

Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych, kandydat musi zdać egzamin przed komisją, powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Testy odbywają się w wielu miastach Polski, a ich terminy dostosowywane są do dat, określanych we wnioskach składanych przez kandydatów. Odpowiednie przygotowanie do egzaminu to przede wszystkim ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy. Dzięki kursom doskonalącym można w łatwy sposób usystematyzować wiadomości w zakresie transportu, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – co to jest?

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika jest uregulowany w przepisach międzynarodowych oraz krajowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, spowodowało konieczność uregulowania tej kwestii również w przepisach krajowych. Znowelizowana Ustawa o transporcie drogowym, a także wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych, określiły katalog osób podlegających certyfikacji oraz sposób uzyskania świadectwa.

 

Na mocy przytoczonych wcześniej przepisów Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym muszą uzyskać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie transportu, zarządzają tego rodzaju przedsiębiorstwem lub też podejmują decyzje w zakresie na przykład zatrudniania, zwalniania kierowców, rozliczania ich czasu pracy czy podpisywania umów dotyczących usług przewozowych. Dokument uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego, który przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego.

 

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przeprowadzany jest przez komisje, w różnych miastach kraju. Kandydat, który ubiega się o świadectwo, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu, powinien złożyć komplet dokumentów, obejmujący w szczególności: wniosek wraz z proponowanym miejscem oraz terminem przeprowadzenia egzaminu, a także potwierdzenie uiszczenia kwoty 800 zł za egzamin i certyfikat. Następnie komisja weryfikuje dokumenty i powiadamia zainteresowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia testów.

 

Niektóre osoby, ubiegające się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego, mają możliwość uzyskania zwolnienia z części lub całości egzaminu. Może to nastąpić w sytuacji, w której w programie studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, znajdowały się zagadnienia wymienione w załączniku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. W takim przypadku nie trzeba zdawać egzaminu, a komisja wyda Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Jeśli natomiast program studiów obejmował jedynie część z zagadnień wymienionych we wspomnianym załączniku, wówczas zwolnienie nie przysługuje z tematów, które nie były objęte tokiem studiów. Chcąc uzyskać całościowe lub częściowe zwolnienie, do wniosku o wydanie certyfikatu należy dołączyć dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Na tej podstawie komisja podejmie decyzję o zwolnieniu z całości lub części egzaminu, przekazując ją kandydatowi w formie pisemnej.

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych testy

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to testy, które składają się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Zagadnienia obejmują tematykę z wybranego rodzaju działalności transportowej – przewozu rzeczy lub przewozu osób. Każda poprawna odpowiedź kandydata do 1 punkt. Aby uzyskać minimalną wymaganą liczbę punktów z testu, należy zaliczyć go na co najmniej 50%. Na rozwiązanie kandydaci mają aż dwie godziny.

 

Ubiegając się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych, zadanie problemowe będzie kolejnym etapem egzaminu. To nic innego jak praktyczne zagadnienia do rozwiązania. Egzaminowany otrzymuje dwa tematy, z których jeden zawsze dotyczy czasu pracy kierowców. Drugi z kolei związany jest ściśle z kategorią certyfikatu, o jaki ubiega się kandydat. W tej części również wymagane jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, a próg zdawalności stanowi 50%. Warto pamiętać, iż za udzieloną odpowiedź otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Aby uzyskać certyfikat, łączna punktacja kandydata z obu modułów powinna wynosić co najmniej 60% ogólnej liczby punktów, jaką można zdobyć. W przypadku pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikat zostanie przesłany pocztą, natomiast w razie negatywnej oceny, można przystąpić do sprawdzianu po raz kolejny.

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych kurs

 

Ubiegając się o Certyfikat Kompetencji zawodowych, kurs doszkalający jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla każdego kandydata, niezależnie od jego dotychczasowej praktyki i posiadanej wiedzy w zakresie transportu. Przygotowanie do egzaminu prowadzą wyspecjalizowane podmioty, które dysponują doświadczeniem oraz zapleczem trenerskim, gwarantującym najwyższą jakość usług edukacyjnych. Istotne jest, aby kursanci przygotowywani byli ściśle z materiału, jaki później weryfikowany jest podczas państwowego sprawdzianu.

 

Zachęcamy do skorzystania z usług CKZ Coaching, realizującego szkolenia przygotowujące do egzaminu na certyfikat, w różnych miastach Polski. Autorskie materiały szkoleniowe, a także wiedza i doświadczenie trenerów, gwarantują efektywne usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy, która będzie wymagana podczas testu. Wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu wśród kursantów CKZ Coaching to najlepsze świadectwo efektywnego przygotowania do państwowego sprawdzianu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych spedytora czy właściciela firmy transportowej.

 

CERTYFIKAT CPC

 

 

 

Nie oceniaj nas po liczbie osób którym pomogliśmy,

ale po liczbie osób którym nie pomogliśmy bo jest ich tak niewiele

f

f

Edukatorzy

Nie tylko teoretycy, ale także praktycy. Posiadacze Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na rzeczy i osoby. Aktywni w branży transportowej.

Personalizacja

Indywidualne, elastyczne podejście do Kursantów podchodzących po raz pierwszy do egzaminu jak i zdających ponownie. Dwa rodzaje szkoleń i wywiad z każdym kursantem przed szkoleniem.

Strategia

Autorski system szkolenia, stale aktualizowana baza materiałów metodą a la exit poll (testy i zadania) wyróżniająca się przejrzystością w rozwiązaniach.

Doświadczenie

Edukatorzy doskonale znający sytuację osób zdających, stawiający na kluczowe aspekty potrzebne do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Setki godzin szkoleniowych określiły nasze podejście do Klientów i stworzyły skuteczną strategię szkoleń.

error: Strona jest strzeżona przed kopiowaniem!