Polityka Prywatności i Regulamin

Polityka Prywatności

§ 1.

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Strachocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KVEST Krzysztof Strachocki z siedzibą w (38-500) Sanoku, ul. Kościuszki nr 43, lok. 27. 

§ 2.

Przyjmuje się następujące znaczenie użytych w niniejszym dokumencie pojęć:

 1. Administrator – Krzysztof Strachocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KVEST Krzysztof Strachocki;
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Polityka prywatności – Polityka prywatności  oraz plików cookies dotycząca Użytkowników Strony Internetowej;
 4. Przetwarzanie danych – wykonywanie wszelkich operacji obejmujących dane osobowe, takich jak m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Strona Internetowa – należąca do Administratora strona WWW dostępna pod adresem: www.ckzcoaching.pl
 6. Sklep Internetowy – integralna część Strony Internetowej (podstrona), za pośrednictwem której Użytkownik ma możliwość nabywania oferowanych przez Administratora produktów lub usług;
 7. Użytkownik – osoba  fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego, w jakikolwiek sposób;
 8. Usługa – każda odpłatna lub nieodpłatna usługa świadczona lub oferowana za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego;
 9. Newsletter – usługa oferowana i świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu bezpłatnych wiadomości elektronicznych
  z informacjami dotyczącymi Strony Internetowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

§ 3

   1. Polityka prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług, w szczególności Użytkowników:
 1. przeglądających Stronę Internetową, w tym Sklep Internetowy, bez względu na czas i miejsce jej przeglądania;
 2. zamawiających usługę Newsletter;
 3. zamawiających jakąkolwiek usługę za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego;
 4. kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób;
 5. korzystających z profilu Administratora funkcjonującego na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ckzcoaching, poprzez skorzystanie z opcji polubienia lub obserwowania ww. profilu, bądź przekazujących dane osobowe w inny sposób, np. kierując do Administratora bezpośrednią wiadomość za pośrednictwem ww. portalu społecznościowego.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wyłącznie Stronę Internetową, w tym Sklep Internetowy. Administrator w żadnym zakresie nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty prowadzące strony internetowe, do których odnośniki mogą być umieszczone na Stronie Internetowej. 

§ 4.

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe wyłącznie we wskazanych poniżej celach i w oparciu o wskazane poniżej przepisy prawa:

  1. umożliwienia kontaktu z Administratorem, polegającym w szczególności na obsłudze pytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Użytkownika
   i prowadzeniu z nim korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  2. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celach analitycznych, polegających m.in. na analizie danych i statystyk pobieranych automatycznie w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora  polegający na prowadzeniu statystyk aktywności Użytkowników na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. administrowania i zarządzania Stroną Internetową – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. zapisywania i wykorzystywania danych w postaci plików cookies pod warunkiem, że Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę;
  6. zamieszczenia na Stronie Internetowej komentarzy do prowadzonego przez Administratora na Stronie Internetowej bloga – podstawą prawną jest uprzednie wyrażenie zgody przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, co jest warunkiem zamieszczenia komentarza, którym mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. administrowania i zarządzania profilami Administratora na platformach społecznościowych, w tym obsługi profilu Administratora na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ckzcoaching – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikowaniu się z potencjalnymi klientami. w tym kierowaniu do nich treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających
   z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu informacji na temat podmiotów, które  m.in. realizującą przysługujące im uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu przechowywania danych archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celu realizowania usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania są dobrowolnie udzielone zgody Użytkownika udzielone uprzednio podczas zamawiania usługi Newsletter, w tym zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe Użytkowników, którzy zdecydowali się na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizowaniem usługi Newsletter,
   w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera i czasu jej cofnięcia;
  12. w celu realizowania innych usług świadczonych lub oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wyrażona podczas zlecania lub zamawiania usługi (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO).

§ 5. 

  1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, w szczególności poprzez:
 1. zamówienie przez Użytkownika usługi Newsletter lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej lub oferowanej za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego;
 2. umieszczenie przez Użytkownika komentarza na zamieszczonym na Stronie Internetowej blogu;
 3. kontakt Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób, w tym za pośrednictwem profili Administratora funkcjonujących w portalach społecznościowych. Niniejszy punkt obejmuje również skorzystanie z możliwości polubienia lub obserwowania profilu Administratora na portalu społecznościowym lub inne sposoby przekazania danych  za pośrednictwem portalu społecznościowego, takie jak m.in. zamieszczenie komentarza lub wysłanie bezpośredniej wiadomości.
 1. Strona Internetowa korzysta z  plików cookies własnych oraz podmiotów trzecich. Ze względu na powyższe część danych może być gromadzona automatycznie.
 2. Podczas korzystania ze Strony Internetowej pobierane są ponadto automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty (logi). Informacje zawarte w logach mogą obejmować następujące dane: adres IP, datę i czas wizyty na Stronie Internetowej, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę itp. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

§ 6. 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Przetwarzanie danych uzależnione jest od celu w jakim następuje.
 2. Przetwarzanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi uzależnione jest od dobrowolnej zgody Użytkownika, w tym dobrowolnej zgody na ich dalsze przetwarzanie.
 3. W związku z zamówieniem usługi świadczonej lub oferowanej za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym Sklepu Internetowego,  zbierane i przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia i realizacji usługi.
 4. W związku z zamówieniem i realizacja usługi Newsletter zbierane i przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia i realizacji usługi. Administrator może odnotowywać aktywność Użytkownika i podejmowane działania związane
  z przesyłanymi przez Administratora materiałami, takie jak: datę i godzinę otwarcia wiadomości oraz zamieszczonych linków, czas zamówienia usługi, itp.
 5. W związku z dodaniem komentarza na prowadzonym w ramach Strony Internetowej blogu zbierane i przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza na prowadzonym w ramach Strony Internetowej blogu. 
 6. W związku z podjęciem przez Użytkownika  kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczonego na Stronie Internetowej formularza, mediów społecznościowych, telefonicznie lub w inny sposób zbierane mogą następujące dane: imię i  nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli zostaną przez Użytkownika przekazane w treści korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Administratorem.
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości polubienia lub obserwowania profilu Administratora na portalach społecznościowych lub przekazania danych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem portalu społecznościowego  mogą być zbierane i przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek wynikający z profilu Użytkownika na portalu społecznościowym oraz inne informacje, które są publicznie dostępne.

§ 7

 1. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 2. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia zgoda udzielona przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu ich przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
 3. Dane przetwarzane w związku z bezpośrednim kontaktem Użytkownika
  z Administratorem (za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza, telefonu, portali społecznościowych itp.) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia lub pytania. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres archiwizacji w celu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony jego praw. 
 4. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.
 5. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych lub oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym Sklepu Internetowego, będą przetwarzane, w zależności od rodzaju usługi lub produktu do czasu zakończenia realizacji usługi lub sprzedaży produktu, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagany jest dłuższy okres przechowywania. 
 7. Dane osobowe przetwarzane w związku z zamówieniem usługi Newsletter będą przetwarzane przez okres realizowania przedmiotowej usługi lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika komentarza na zamieszczonym na Stronie Internetowej blogu będą przetwarzane przez cały okres dostępności przedmiotowego komentarza w sieci Internetowej, chyba że wcześniej Użytkownik cofnie zgodę na zamieszczenie komentarza lub zostanie skierowane żądanie jego usunięcia.
 9. Dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z możliwości polubienia lub obserwowania profilu Administratora na portalu społecznościowym oraz dane osobowe, które zostały przekazane w inny sposób za pośrednictwem portalu społecznościowego będą przetwarzane przez okres istnienia tego profilu na portalu społecznościowym, chyba że wcześniej Użytkownik wycofa opcję polubienia lub obserwowania, bądź gdy w inny sposób zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie.
 10. Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem i  dochodzeniem praw Administratora lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do prawomocnego zakończenia sporu.
 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 12. Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Stroną Internetową będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Jednakże tak przetwarzane e dane  nie  będą przetwarzane przez okres dłuższy niż trzy lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.

§ 8. 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z którymi współpracuje Administrator w związku z realizacją oferowanych usług. 
 2. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 3. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące podmioty:
 1. hostingodawca – Nazwa.pl – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 2. dostawca systemu do wysyłki Newslettera – w zakresie danych gromadzonych
  w systemie służącym realizacji usługi Newslettera;
 3. podwykonawcy, zapewniający wsparcie techniczne (np. podmioty obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne) oraz inne podmioty, które uzyskują dostęp do danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny.
 1. Administrator może udostępniać dane osobowe właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja), jeżeli jest to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator  nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednakże korzysta z usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez spółki, mające swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google).

§ 9.

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 1. sprzeciwu dot. celów marketingowych – w każdym czasie  oraz 
 2. sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika  w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
  w celach innych niż marketingowy – w każdym czasie po wskazaniu szczególnej sytuacji uzasadniającej zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta
   w każdym czasie, jednakże nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres kvest.s18@gmail.com lub listownie na adres Administratora wskazany w § 1. 
  2. Każdy czyje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora.

§ 10. 

   1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej oraz ciągłego doskonalenia jej jakości, Administrator wykorzystuje pliki cookies.
   2. Pliki cookies są informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony Internetowej, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator. W ramach Strony Internetowej stosowane są cookies „tymczasowe”, które podlegają usunięciu z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej oraz cookies „stałe”, przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Strony Internetowej przez czas określony w ich parametrach.
   3. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji
    od Użytkowników. 
   4. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich, takich jak m.in. Google Analytics, Google Ad Sense, Google Ads oraz Facebook.
   5. Zgoda Użytkownika na stosowanie plików cookies jest dobrowolna. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może jednak utrudnić korzystanie ze strony i wpłynąć na jej funkcjonalność. 

Regulamin Usług

 

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady realizacji usług świadczonych przez Krzysztofa Strachockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KVEST Krzysztof Strachocki z siedzibą w (38-500) Sanoku, ul. Kościuszki nr 43, lok. 27.
 2. Użyte w Regulaminie poniższe wyrażenia, mają następujące znaczenie:
 1. KVEST  – Krzysztof Strachocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KVEST Krzysztof Strachocki z siedzibą w (38-500) Sanoku, ul. Kościuszki nr 43, lok. 27.
 2. Biuro – należy przez to rozumieć obiekt, którym dysponuje KVEST, zlokalizowany przy ul. Kościuszki 43/27, 38-500 Sanok
 3. Klient – jakikolwiek podmiot zlecający KVEST świadczenie usług.
 4. Strona Internetowa – należąca do KVEST strona WWW znajdująca się pod adresem www.ckzcoaching.pl
 5. Uczestnik – każdy podmiot zapisany na organizowane i realizowane przez KEST Szkolenie,
 6. Usługa – wszelkie usługi, jakie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy KVEST;
 7. Szkolenie –każda forma kształcenia organizowana i realizowana przez KVEST;
 8. Szkolenie na odległość – każde Szkolenie, które jest świadczone za pośrednictwem Internetu lub z wykorzystaniem innych narzędzi służących do komunikowania się na odległość.
 9. Cennik – wykaz cen usług świadczonych przez KVEST dostępny na Stronie Internetowej.

§ 2.

 1. KVEST stanowi ośrodek szkolenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym wpisanym do rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 39g ust 3 ww. ustawy prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem 11 oraz podmiotem prowadzącym kursy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie art. 52 ww. ustawy prowadzonego przez Marszałka Województwa, pod numerem 4.
 2. KVEST zapewnia świadczenie usług, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, z wykorzystaniem własnego personelu lub na zasadach współpracy z innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dającymi rękojmię realizacji usług o charakterze profesjonalnym.
 3. KVEST przetwarza dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz plików cookies, dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.ckzcoaching.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Informacje ujawnione na Stronie Internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 3.

 1. Szkolenia oraz Szkolenia na odległość realizowane są na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
 2. KVEST świadczy usługi na terenie Biura, w lokalizacjach wskazanych na stronie internetowej, umowie  lub w informacji skierowanej bezpośrednio do Klienta, a także na odległość z wykorzystaniem Internetu  lub innych narzędzi przeznaczonych do komunikacji na odległość
 3. Szkolenia oraz Szkolenia na odległość mają charakter szkoleń otwartych, tj. dostępnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Istnieje ponadto możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w oparciu o indywidualne ustalenia  z Klientem. 
 4. Istnieje możliwość realizacji innych usług szkoleniowych, nieuwzględnionych na Stronie Internetowej, w oparciu o indywidualne uzgodnienia z Klientem. 
 5. Zasady ewentualnego korzystania z promocji udostępniane są na Stronie Internetowej. Promocje nie podlegają łączeniu lub wymianie na gotówkę. Dopuszcza się możliwość uzgodnienia promocji na zasadach ustalanych indywidualnie.

§ 4.

 1. Zlecenie Szkolenia lub Szkolenia na odległość jest możliwe poprzez przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres  e-mail: kontakt@ckzcoaching.pl lub poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w Biurze.
 2. Zlecenie Szkolenia na odległość może nastąpić ponadto poprzez dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem usługi „Zakup Kurs” dostępnej na Stronie Internetowej
 3. Zlecenie Szkolenia lub Szkolenia na odległość w formie przewidzianej powyżej w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z powstaniem po stronie Klienta obowiązku uiszczenia opłaty
  w wysokości i na zasadach określonych w §6 Regulaminu.
 4. O kolejności zgłoszenia decyduje moment uiszczenia opłaty. Zlecenie Szkolenia lub Szkolenia na odległość w sposób określony powyżej nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca dla Klienta. 
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi w momencie podpisania przez KVEST i Klienta umowy w formie pisemnej albo uiszczenia przez Klienta opłaty za szkolenie
 6. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie przez Klienta opłaty w terminie określonym w § 6 ust. 4 oraz akceptacja Regulaminu, a w przypadku szkoleń realizowanych na odległość również akceptacja warunków technicznych.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie usług oferowanych przez KVEST dostępne są na stronie internetowej i określają między innymi program Szkoleń i Szkoleń na odległość, ich harmonogram, miejsce i termin realizacji oraz informację o materiałach szkoleniowych.
 8. W przypadku  Szkoleń realizowanych na odległość, Uczestnik w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania otrzyma drogą elektroniczną szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy on-line lub innego wykorzystywanego narzędzia.
 9. W uzasadnionych przypadkach możliwe są różnice pomiędzy szczegółowymi informacjami dotyczącymi Szkoleń oraz Szkoleń na odległość dostępnymi na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie. W takim przypadku pierwszeństwo stosowania mają informacje zawarte w szczegółowej informacji.
 10. Jeśli Szkolenie lub Szkolenie na odległość jest realizowane na podstawie umowy szkoleniowej zawartej w formie pisemnej, a postanowienia umowy zawierają odmienne postanowienia niż Regulamin lub szczegółowe informacje na stronie internetowej, pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia umowy.
 11. KVEST może odmówić przyjęcia zlecenia Szkolenia lub Szkolenia na odległość lub odstąpienia od realizacji zlecenia w sytuacji kiedy zgłoszenia dokonano na mniej niż siedem dni przed zaplanowanym dniem rozpoczęcia Szkolenia lub Szkolenia na odległość. W takiej sytuacji, jeżeli uiszczono opłatę za szkolenie, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonej opłaty albo do zaliczenia uiszczonej opłaty na poczet szkolenia odbywającego się w innym terminie lub w innej formie ustalonej wspólnie.
 12. Warunkiem realizacji przez KVEST Szkolenia lub Szkolenia na odległość jest zapisanie się
  wymaganej liczby uczestników. Informacja o wymaganej liczbie uczestników zostaje zamieszczona na Stronie Internetowej w szczegółowych informacjach dotyczących poszczególnych szkoleń. KVEST ma prawo do zmiany terminu lub odstąpienia od realizacji Szkolenia lub Szkolenia na odległość, jeśli nie zgłosi się wymagana liczba uczestników.
 13. KVEST ma prawo odwołać lub zmienić termin Szkolenia lub Szkolenia na odległość
  w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich przeprowadzenie,
  a niezależnych od KVEST. 
 14. O okolicznościach, o których mowa w ust. 11i 12 powyżej,  KVEST informuje Klientów oraz Uczestników najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi szkoleniowej. O okolicznościach, o których mowa w ust. 13 KVEST informuje Klientów niezwłocznie po zaistnieniu wskazanych w przedmiotowym ust. okoliczności. Powiadomienia dokonywane są w formie elektronicznej lub telefonicznej.
 15. Zasady realizacji indywidualnych usług szkoleniowych w zakresie, który nie pokrywa się z ogólnymi zasadami, ustalane są indywidualnie z Klientem.

§ 5.

 1. KVEST w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej świadczy także usługi polegające m.in. na doradztwie i konsultingu w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności transportowej.
 2. Zakres oraz termin realizacji usług, o których mowa w ust. 1 oraz zasady ich świadczenia ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb Klienta.
 3. KVEST dopuszcza możliwość realizacji usług w miejscu wskazanym przez Klienta. Zasady ponoszenia kosztów związanych z miejscem realizacji usług uzgadniane są indywidualnie. 

§ 6.

 1. Informacje o wysokości opłat za świadczone przez KVEST usługi dostępne są na stronie internetowej w zakładce .
 2. Wysokość wynagrodzenia przysługujące KVEST w zakresie usług o charakterze indywidualnym ustalana jest indywidualnie z Klientem.
 3. Dokonanie zlecenia Szkolenia lub Szkolenia na odległość obejmującego szkolenie, co do którego dostępne są szczegółowe informacje na Stronie Internetowej uprawnia KVEST do wystawienia faktury na kwotę wynikającą z cennika, a w przypadku rozłożenia płatności na raty, na kwotę pierwszej raty.
 4. Opłata za Szkolenie lub Szkolenie na odległość powinna zostać uiszczona najpóźniej na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
 5. Na wniosek Klienta, KVEST dopuszcza możliwość rozłożenia wynagrodzenia z tytułu wybranych Szkoleń lub Szkoleń na odległość na raty na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Klientem. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie pierwszej raty w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia lub Szkolenia na odległość. 
 6. Niedokonanie opłat, o których mowa w ust. 4 i 6, we wskazanym terminie zostanie uznane za rezygnację ze szkolenia, o którym mowa w §8 ust. 1.

§ 7.

 1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych w wymiarze wynikającym z programu. W przypadku braku zaliczenia zajęć obowiązkowych, objętych programem Uczestnik nie otrzyma dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia i może zostać skreślony z listy uczestników.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się w miejscu i terminach zajęć wynikających z harmonogramu lub uzgodnionych terminach zajęć praktycznych i indywidualnych, aktywnego uczestniczenia zajęciach oraz, do potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności.
 3. Uczestnik ma prawo wymagać realizacji usługi na zasadach wynikających ze szczegółowych informacji dostępnych na stronie internetowej, dotyczących wybranej formy kształcenia, obowiązującej w chwili zlecenia usługi.
 4. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o zmianach terminów Szkoleń oraz Szkoleń na odległość oraz poszczególnych zajęć w ich toku w czasie gwarantowanym niniejszym Regulaminem.
 5. Uczestnik ma prawo do uzyskania szczegółowego harmonogramu zajęć w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Uczestnik ma prawo oceny osób prowadzących zajęcia.
 7. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami, w szczególności regulującymi zakres merytoryczny i zasady zdawania egzaminów państwowych.
 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć. Rażące naruszenie zasad może stanowić podstawę do usunięcia Uczestnika z miejsca prowadzenia zajęć.
 9. Uczestnik ma obowiązek poinformować KVEST o nieobecności na zaplanowanych zajęciach w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ckzcoaching.pl lub telefonicznie w formie wiadomości tekstowej, najpóźniej do 24 godziny przed zajęciami.
 10. Brak informacji w sposób wskazany w ust. 9 powyżej skutkuje brakiem zaliczenia liczby opuszczonych zajęć w poczet wymaganych dla ukończenia danej formy kształcenia. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek uiścić opłatę za niezaliczoną godzinę w wysokości wynikającej z Cennika w dniu zawarcia umowy z KVEST. W razie bezskutecznego upływu przedmiotowego terminu KVEST ma prawo do potrącenia ww. wierzytelności z opłaty dokonanej przez Klienta za szkolenie.
 11. Rozliczenie za ewentualne brakujące zajęcia wymagane do ukończenia Szkolenia lub Szkolenia na odległość odbywa się według stawek określonych w Cenniku w dniu płatności.
 12. Uczestnik jest zobowiąąny do uiszczenia opłaty za każdą godzinę zajęć z terminem płatności przypadającym na następny dzień roboczy. W razie braku uiszczenia opłaty zostanie ona potrącona przez KVEST z opłaty uiszczonej za szkolenie.
 13. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zaliczenie opuszczonych zajęć teoretycznych zaplanowanych w harmonogramie w ramach Szkoleń lub Szkoleń na odległość toczących się równolegle, jeżeli będzie to możliwe i nie zakłóci toku zajęć innych Uczestników.

§ 8. 

 1. Klient ma prawo do rezygnacji ze Szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem bez ponoszenia kosztów. Jeśli Klient dokonał wcześniej opłaty, zostanie ona zwrócona z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta w terminie krótszym KVEST ma prawo zatrzymać uiszczoną opłatę.
 2. W przypadku Szkoleń na odległość, Klient ma prawo do rezygnacji ze szkolenia do momentu otrzymania danych do logowania się do platformy on-line lub innego narzędzia służącego do komunikacji na odległość albo otrzymania materiałów szkoleniowych.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji ze Szkolenia lub Szkolenia na odległość bez ponoszenia kosztów w przypadku zmiany terminu Szkolenia lub Szkolenia na odległość lub odstąpienia od realizacji usługi przez KVEST, o czym mowa w § 4 ust. 11, pod warunkiem powiadomienia KVEST o rezygnacji w terminie 2 dni od dnia pozyskania informacji o zmianie terminu lub odstąpieniu. Po tym terminie odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 1 zd. 2.
 4. Rezygnacja musi być złożona w formie elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ckzcoaching.pl lub w formie pisemnej.
 5. KVEST ma prawo skreślić Uczestnika z listy uczestników m.in. w następujących sytuacji:
 1. rezygnacji przez Klienta lub Uczestnika;
 2. braku stawiennictwa na zajęcia zgodnie z harmonogramem, z zastrzeżeniem §7 ust. 12;
 3. niepowiadomienie o nieobecności na zajęciach zgodnie z §7 ust. 9;
 4. rażącego naruszenia regulaminu przebywania na terenie ośrodka, skutkującego usunięciem Uczestnika z miejsca prowadzenia zajęć;
 1. W razie skreślenia z listy uczestników KVEST ma prawo zatrzymać uiszczoną opłatę.

§ 9. 

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez KVEST przed i w toku szkolenia, w szczególności opracowania tekstowe i graficzne, prezentacje, testy, zadania tekstowe, komentarze do testów oraz zadań, nagrania dźwiękowe i video stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie prawa z nimi związane należą do Krzysztofa Strachockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KVEST Krzysztof Strachocki.
 2. Wszelkie materiały udostępniane przez KVEST przed oraz w toku szkolenia zostały przygotowane w oparciu o oficjalne wytyczne właściwych organów i mają charakter informacyjny i pomocniczy w nauce i przygotowaniu do egzaminów, nie stanowią natomiast zamkniętego i kompletnego katalogu wiedzy.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią opinii ani porady prawnej. KVEST nie odpowiada jakiekolwiek szkody wyrządzone zastosowaniem się, czy niezastosowaniem się do poglądów wyrażonych na Stronie Internetowej. KVEST zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany stanowiska, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, orzecznictwa, czy praktyki organów administracji. 
 4. Klient oraz Uczestnik nie mogą kopiować otrzymanych materiałów, udostępniać ich podmiotom trzecim, ani wykorzystywać ich do innych celów niż przygotowanie Uczestnika do egzaminu bez uzyskania w tym zakresie pisemnej zgody. 
 5. Kopiowanie i udostępnianie grafik, materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, filmów, utworów, tekstów grozi karą finansową w wysokości 50 000 zł.

§ 10. 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji obejmującej realizację usług przez KVEST.
 2. Reklamację składa się w dowolnej formie bezpośrednio w Biurze, pod numerem tel. 608 342 113 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ckzcoaching.pl.
 3. Reklamacje rozpoznawane są bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Uznanie reklamacji za oczywiście zasadną może nastąpić w każdej formie, odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga formy dokumentowej wraz z uzasadnieniem.

§ 11. 

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od zamieszczenia go na stronie internetowej.
 2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin zawarty poprzednio.
 3. Do usług świadczonych na podstawie zleceń, umów zawartych przed wejściem w Życie Regulaminu, znajdują zastosowanie przepisy poprzedniego Regulaminu.
error: Strona jest strzeżona przed kopiowaniem!